Декларация за поверителност

Събиране на лична информация през сайта

Уведомление до Клиента

Информационен лист

по отношение на защита на личните данни

С настоящото „Тру Груп" ООД (за краткост по- долу „Тру Груп", „Ние") предоставя информация за личните Ви данни, които могат да бъдат обработвани във връзка с преддоговорни отношения (оферти), както и при наемането на автомобил от нашата офисна мрежа за всеки водач на наетото МПС.

Какви Ваши лични данни обработваме?

Личните данни, които могат да бъдат обработени при сключването на договор са следните:

 • Имена по документ за самоличност;
 • ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане на чужденец;
 • Данни по документ за самоличност;
 • Данни от свидетелство за управление на МПС;
 • Постоянен адрес и адрес за пребиваване в страната, ако сте чужденец;
 • Контакти: телефон и имейл;
 • GPS тракинг на наетите автомобили;
 • Данни от кредитна/дебитна карта, както и други банкови детайли.

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Обработването на Вашите данни се извършва, в зависимост от категорията, въз основа:

 • Изпълнение на задължения по договори, преддоговорни отношения и при рекламации;
 • На нормативни изисквания, напр. Закона за счетоводството при издаване на фактури;
 • Наш законен интерес - при видеонаблюдението в офисната мрежа, паркинг на автомобилите, сервиз, както и при защита на правни претенции, актове, фишове и други санкции, налагани от органите на реда по ЗДвП и други нормативни актове.

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на сключения договор и предоставяне ползването на автомобила, при спазване на българското законодателство.

С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

Тру Груп зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. Личните данни могат да бъдат разкрити единствено за спазване на нормативни задължения или защита на наш правен интерес.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас, до 5 години от предоставяне на услугата за наем на автомобил или в предвидените срокове в действащото законодателство, за да защитим нашите интереси.

Бихме могли да съхраняваме Вашите лични данни и до окончателното уреждане на всички финансови отношения, както и съдебни и административни производства.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

При спазване на българското законодателство, имате всички приложими права спрямо личните Ви данни, обработвани от Тру Груп: достъп, коригиране, заличаване, ограничаване на обработването, жалба до КЗЛД и др.

Подробна информация относно поверителността на Вашите данни, ще намерите в Политиката за защита на данните на нашия уебсайт (https://www.truerentcar.net).

Как да се свържете с нас?

При въпроси относно личните данни, можете да се свържете с нас на: ел. поща: truerentcar@gmail.com , телефон +359 897 227 771

 

БЪРЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

Попълнете полетата и ще се свържем с вас незабавно